Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν δραστηριότητα σε επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ πριν από την 31/12/2015, απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 10 εκ €.

με τους παρακάτω βασικούς περιορισμούς:

 • Να μην ανήκουν σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής (π.χ. franchising κτλ)
  • Να μην είναι επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου ή επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές,  ή που στο μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν τέτοιοι φορείς ή ΟΤΑ σε ποσοστό άνω του 25%
  • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες συνοπτικά ανήκουν στους τομείς:

 • Ορυχεία και Λατομεία (07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων, 08 Λοιπά, 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες)
 • Μεταποίηση (10 Τρόφιμα, 11 Ποτοποιία, 13 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες, 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης, 15 Βιομηχανία δέρματος, 16 ξύλου, 17 Χαρτοποιία, 18 εκτυπώσεις – αναπαραγωγές, 20 Παραγωγή χημικών, 21 Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικά και πλαστικά, 23 μη μεταλλικά ορυκτά, 24 βασικά μέταλλα, 25 μεταλλικά προϊόντα, 26 Η/Υ και συναφή, 27 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 28 Μηχανήματα και εξοπλισμοί, 29 οχήματα, 30 εξοπλισμός μεταφορών, 31 έπιπλα, 32 άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες)
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (35)
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36, 37, 38 39)
 • Κατασκευές (41, 42, κατασκευαστικές υπηρεσίες – τεχνικά έργα πολιτικού μηχανικού)
 • Χονδρικό εμπόριο (45, 46)
 • Μεταφορά και αποθήκευση (49 χερσαίες μεταφορές, 50 πλωτές μεταφορές, 51 αεροπορικές μεταφορές, 52 αποθήκευση, διακίνηση, πρακτόρευση, 53 Ταχυδρομικές – ταχυμεταφορικές δραστηριότητες)
 • Ενημέρωση και Επικοινωνία (58 εκδοτικές δραστηριότητες, 59 παραγωγές κιν εικόνας – ήχου κτλ, 60 δραστηριότητες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, 61 τηλεπικοινωνίες, 62 προγραμματισμός Η/Υ, 63 υπηρεσίες πληροφορίας)
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (71 Υπηρεσίες Μηχανικών, 72 Έρευνα και ανάπτυξη, 73 γραφιστικές υπηρεσίες, 74 Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77 δραστηριότητες ενοικίασης και μίσθωσης, 82 Υπηρεσίες συσκευασίας)
 • Δημόσια Διοίκηση και άμυνα (84.1 Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες)
 • Εκπαίδευση (85.5 Πολιτιστική εκπαίδευση)
 • Υγεία (86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, 87 Δραστηριότητας βοήθειας  με παροχή καταλύματος, 88 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας)
 • Τέχνες (90 Δημιουργικές δραστηριότητες, 91 Πολιτιστικές δραστηριότητες)

Παρατήρηση: Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανήκουν σίγουρα στους παραπάνω ΚΑΔ, χωρίς ωστόσο να είναι επιλέξιμες όλες οι δραστηριότητες των παραπάνω ΚΑΔ.

Αντικείμενο επιδότησης αποτελούν οι παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες με τα αντίστοιχα όρια.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15.000€ και 200.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να ανέλθει σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ..

Η διάρκεια υλοποίησης θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις 24 μήνες και ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η 11/02/2016.

Ισχύον χρονοδιάγραμμα για υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης: 07/04/2016 – 20/05/2016.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.