Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Στις σελίδες / συνδέσμους που ακολουθούν έχει πραγματοποιηθεί μια όσο το δυνατό συνοπτική περιγραφή για επιμέρους θέματα του Αναπτυξιακού Νόμου και συγκεκριμένα:

Το πλήρες κείμενο του Νόμου όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τα βασικά καθεστώτα του νόμου είναι: