Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δικαιούχοι της Δράσης

Επιχειρήσεις που:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Η επιλεξιμότητα των δικαιούχων ελέγχεται βάσει παραρτήματος που περιλαμβάνει τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αφορούν στην πλειοψηφία τους δραστηριότητες εμπορίου και υπηρεσιών

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα όπου παρουσιάζονται και τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για όλες τις κατηγορίες δαπανών

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000,00€ έως 100.000,00€

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 22-2-2019


Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής:

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 12 – 3 – 2019 έως 5-8-2019