Ενίσχυση Ανέργων Για Αυτοαπασχόληση Και Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων Που Θα Δραστηριοποιηθούν Στους Τομείς Προτεραιότητας Της Ris3 Στην ΠΚΜ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση ανέργων στις περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των Δικαιούχων της Δράσης

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (01/09/2021)
 • Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς πουέχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών πουέχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση
 • Η αυτοαπασχόληση να αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
  • Αγροδιατροφικός Τομέας
  • Τουρισμός
  • Υλικά και Κατασκευές
  • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τεχνολογίες Ενέργειας
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Στο τέλος παρατίθεται λίστα με ενδεικτικούς επιλέξιμους ΚΑΔ

Βασικές προϋποθέσεις των Δικαιούχων της Δράσης

 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (01/09/2021) και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κ.Α.Δ., όπως αυτοί ορίζονται από το πρόγραμμα. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι .
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ο εν λόγω χώρος δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να λειτουργούν νόμιμα εντός της ΠΚΜ
 • Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.

Ύψος επιχορήγησης

Η αναλογούσα επιχορήγηση ανέρχεται κατ’αποκοπή σε 14.800 €
Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Η επιδότηση θα αφορά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της. Η διάρκεια του ενός έτους ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών για τις επιχειρήσεις που η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται διαφορετική από αυτή της έναρξης εργασιών.

Περίοδος Υποβολών
Έναρξη υποβολών τη Δευτέρα 06/09/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 15/11/2021 ώρα 15:00.
Διαδικασία προγράμματος

 1. Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών & τυπικών προϋποθέσεων από φορέα
 3. Ένταξη των επιχειρήσεων
 4. Α’ Αίτηση Ενδιάμεσης Πιστοποίησης ποσού 4.000,00€ εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης.
 5. Β’  Αίτηση Ενδιάμεσης Πιστοποίησης ποσού 5.400,00€ υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.
 6. Τελική Αίτηση Πιστοποίησης υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ.
 7. Έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετούνται τα διαστήματα ανεργίας της τελευταίας τριετίας έως την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (31/08/2021).
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των δικαιούχου/ων της Δράσης.
 3. Άδεια διαμονής και απασχόλησης σε ισχύ / ΠΣ Υπ. Εσωτερικών (μόνο για πολίτες τρίτων χωρών και ομογενών)
 4. Κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σπουδών σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης:
  • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  • Πτυχίο από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  • Πτυχίο ΙΕΚ/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 5. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας:
  • Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ)
  • Οτιδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία

 

Λοιπά Δικαιολογητικά Υποβολής

Επιπλέον των ανωτέρω θα ετοιμαστούν και θα σταλούν για υπογραφές τα απαιτούμενα έγγραφα / δηλώσεις κτλ