Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου

 

Σκοπός της δράσης είναι η επιχορήγηση των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της Χώρας για τον εκσυγχρονισμό τους με την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Δικαιούχοι της Δράσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) ή Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να διαθέτει άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών σε ισχύ.
 2. Να λειτουργεί αποκλειστικά ως επιχείρηση εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή ΚΤΕΛ ΑΕ] και να τηρεί τα απαιτούμενα από τον ΚΦΑΣ στοιχεία.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (έως το 75% του Π/Υ)

1.Εντός Οχήματος

 • Επικυρωτικά έξυπνων καρτών
 • Υπολογιστές Οχήματος
 • Συσκευές έκδοσης εισιτηρίων
 • Τηλεματικές συσκευές οχημάτων
 • Συσκευές Wi-Fi για λεωφορεία
 • Αυτόματοι Πωλητές για χρήση εντός των οχημάτων
 • Φορητές συσκευές φόρτισης έξυπνων και επικύρωσης καρτών για ελεγκτές και εισπράκτορες
 • Οθόνες Πληροφόρησης Επιβατών και δημοσιότητας δράσης
 • Κάρτες SAM με κλειδιά

2.Εκτός Οχήματος

 • Ηλεκτρονικές Πινακίδες Έξυπνων Στάσεων
 • Ηλεκτρονικοί Πίνακες πληροφόρησης σε κεντρικούς σταθμούς
 • Αυτόματοι πωλητές έκδοσης εισιτηρίων και έξυπνων καρτών
 • Συσκευές QR και αναγνώστες έξυπνων καρτών για εκδοτήρια
 • Εκτυπωτές Έξυπνων καρτών
 • Κάρτες SAM με κλειδιά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (έως το 50% του Π/Υ)

 • Λογισμικό Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου
 • Λογισμικό Διαχείρισης Στόλου & Πληροφόρησης Επιβατών
 • Εφαρμογές Κινητού Τηλεφώνου για Πληροφόρηση Επιβατών, Αγοράς έξυπνων καρτών και εισιτηρίων
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί κατ’ ελάχιστον σε 5 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) για πληροφόρηση επιβατών & έκδοση εισιτηρίων και έξυπνων καρτών (έως 3.000€)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας της επιχείρησης, πέραν της Διαχείρισης Έξυπνου Εισιτηρίου και της Διαχείρισης Στόλου & Πληροφόρησης Επιβατών (π.χ. ERP, CRM, Λογισμικό προγραμματισμού & βελτιστοποίησης δρομολογίων, Εφαρμογές Διαχείρισης Εγγράφων)
 • Εφαρμογές Ψυχαγωγίας & Πληροφόρησης Επιβατών εντός των Οχημάτων και Κεντρικής Διαχείρισης WI-FI εντός των οχημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (έως το 25% του Π/Υ)

 • Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.) & Σύνδεση στο Διαδίκτυο (Έως 3.000€ για ένα έτος)
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) και Παρουσία στα Social media (Έως 600€)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (Έως 5.000€)
 • Υπηρεσίες καταχώρισης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων από παλαιά πληροφοριακά συστήματα (data migration) (Έως 10.000€)
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (Έως 4.000€)

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό:
Στα Αστικά : Έως και 15 λεωφορεία <= 140.000€, από 16 λεωφορεία και πάνω <= 330.000€.
Στα Υπεραστικά: Έως και 20 λεωφορεία <= 165.000€, από 21 και πάνω <= 330.000€.
Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 330.000 ευρώ.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% για όλες τις κατηγορίες δαπανών

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 4-6-2019

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής:

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 2–7–2019 έως 31-10-2019