Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι κυρίως επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την 7/11/2017, (υπό προϋποθέσεις  μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα – έσοδα).

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες συνοπτικά ανήκουν στους τομείς:

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 25.000€ και 400.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να ανέλθει σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ.

Η διάρκεια υλοποίησης θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις 30 μήνες και ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η 08/11/2017.

Αντικείμενο επιδότησης αποτελούν οι παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες με τα αντίστοιχα όρια.

Ισχύον χρονοδιάγραμμα για υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης: 18/12/2017 – 28/03/2018.

Σημαντικές γενικές παρατηρήσεις:

 1. Σε περίπτωση που στο σχέδιο προβλέπεται η υλοποίηση της επένδυσης σε υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα, τότε η διακοπή του προηγούμενου σήματος λειτουργίας με πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την 7/8/2017
 2. Απαιτείται στο στάδιο της υποβολής της αίτησης η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης της ιδίας συμμετοχής (ποσοστό τουλάχιστον 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)
 3. Εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης πρέπει να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες υλοποίησης (π.χ. δόμησης) και εντός 16 μηνών πρέπει να έχουν υλοποιηθεί δαπάνες ίσες με το 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 4. Προβλέπεται 5ετής υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης μετά την ολοκλήρωσή της

 

Βασικά προαπαιτούμενα για την υποβολή της πρότασης

 • Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης της επένδυσης
 • Τραπεζικές βεβαιώσεις διαθεσίμων υπολοίπων ή εγκρίσεις δανείων ή βεβαιώσεις για πρόθεση δανεισμού
 • Αναλυτική περιγραφή της επένδυσης
 • Λεπτομερής και αναλυτικός προϋπολογισμός για το κατασκευαστικό σκέλος (όχι προσφορές)
 • Πλήρη γνώση των απαιτούμενων αδειών υλοποίησης της επένδυσης (π.χ. άδεια δόμησης)

Επίσης απαιτούνται δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης:

 • Ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα
 • Βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης
 • Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων στην εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, να προσκομιστούν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το gsis.gr και τα αντίστοιχα έντυπα Ε3
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οτιδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία