Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις / όρους: 
 • Πρώτο πτυχίο / πρώτη έναρξη μετά από 1/1/1995
 • Ανώτατα εισοδηματικά όρια:
  • Ατομικό < 22.000€ , 
  • Οικογενειακό < 35.000€, 
  • Ακαθάριστα έσοδα < 40.000€ (αυτοαπασχολούμενοι) 
 • Θα ασκήσουν δραστηριότητα αποκλειστικά σε συναφή ΚΑΔ με το πτυχίο τους
 • Δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις από 1/1/2013 και έπειτα
 • Δεν είναι δυνητικοί δικαιούχοι του Α’ κύκλου
 • Δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας (αυτ/μενοι) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας σε όλη την περίοδο υλοποίησης
 • Δεν συμμετέχουν και δεν διοικούσαν άλλες επιχειρήσεις από 1/1/2015
 • Δεν διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2017 (άνεργοι/μισθωτοί)
 • Ασκούν δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον συναφή με το πτυχίο τους ΚΑΔ από την 1/1/2016 συνεχόμενα 
Επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος είναι οι περισσότεροι τομείς δραστηριότητας που εμφανίζουν σημαντική συνάφεια με τον τίτλο σπουδών, εξαιρούνται οργανωμένα δίκτυα διανομής και ανάλογες δραστηριότητες όπως franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κτλ. Παρατήρηση: Απαιτείται προσεκτική και λεπτομερής μελέτη σχετικά με την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας, τη συνάφεια με τις σπουδές και την επιλογή των ΚΑΔ.
Αντικείμενο επιδότησης του προγράμματος αποτελούν οι παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:
 • Λειτουργικές δαπάνες: Ενοίκια, λογαριασμοί ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κτλ, έως 60% του συνολικού Π/Υ
 • Αμοιβές τρίτων: Λογιστικές, Νομικές, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτισης, έως 20% του συνολικού Π/Υ
 • Δαπάνες προβολής: Προβολή, Δικτύωση, Συμ. σε εκθέσεις κτλ, έως 10% του συνολικού Π/Υ
 • Δαπάνες για Αναλώσιμα, έως 15% του συνολικού Π/Υ
 • Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου, έως 30% του συνολικού Π/Υ
 • Μισθολογικό κόστος, έως 12.000€
 • Αποσβέσεις παγίων, έως 20% του συνολικού Π/Υ
 • Αγορά / Χρηματοδοτική Μίσθωση / Διαμόρφωση χώρου μικρής κλίμακας, έως 40% του συνολικού Π/Υ με υποχρέωση διατήρησης για 3 έτη

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 5.000€ και 25.000€. Στα συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων το ανώτατο όριο ανέρχεται σε 40.000€ και 3 ατόμων σε 50.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους
Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 05.07.2017 – Λήξη 09.08.2017
 • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 06.09.2017 – Λήξη 11.10.2017
 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 – Λήξη 13.12.2017 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.