Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη ή / και υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης ή
 • φυσικά πρόσωπα οι οποίοι την 11.02.2016 ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σε συναφές με το πτυχίο τους αντικείμενο.
 • συνεργασίες μεταξύ 2 ή και 3 εκ των ανωτέρω κατηγοριών.

με τους παρακάτω βασικούς περιορισμούς:

 • Ατομικό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ. (άγαμοι)
 • Οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ (έγγαμοι).
 • Καμία έγκριση για επιδότηση από 01.01.2012 (εξαιρείται η κατάρτιση)
 • Να μη συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις (προστέθηκε με τη 2η τροποποίηση 13/3)

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες συνοπτικά ανήκουν στους τομείς:

 • Μεταποίηση (16 ξύλου, 18 εκτυπώσεις – αναπαραγωγές, 23 μη μεταλλικά ορυκτά, 25 μεταλλικά προϊόντα, 26 Η/Υ και συναφή, 29 οχήματα, 31 έπιπλα, 33 επισκευές – συντηρήσεις – εγκαταστάσεις)
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (38 Συλλογή επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, 39 διαχείριση αποβλήτων)
 • Κατασκευές (41, 42, 43 κατασκευαστικές υπηρεσίες – τεχνικά έργα)
 • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45 Συνεργεία)
 • Μεταφορά και αποθήκευση (52 διακίνηση, πρακτόρευση)
 • Ενημέρωση και Επικοινωνία (58 λογισμικό, 59 παραγωγές κιν εικόνας – ήχου κτλ, 62 προγραμματισμός Η/Υ, 63 υπηρεσίες πληροφορίας)
 • Μεσιτικές δραστηριότητες (68 Μεσιτείες ακινήτων και εκτιμήσεις)
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69 Νομικές και λογιστικές, 70 Συμβουλευτικές υπηρεσίες, 71 Υπηρεσίες Μηχανικών, 72 Έρευνα και ανάπτυξη, 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, 74 Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (78 υπηρεσίες σχετικές με ανθρώπινο δυναμικό, 79 ταξιδιωτικά πρακτορεία, 81 Υπηρεσίες σε κτίρια και εξ χώρους, 82 Υπηρεσίες υποστήριξης σε επιχειρήσεις)
 • Εκπαίδευση (85 Εκπαίδευση)
 • Υγεία (86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, 88 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας)
 • Τέχνες (90 Δημιουργικές δραστηριότητες, 91 Πολιτιστικές δραστηριότητες, 93 Αθλητικές δραστηριότητες, 95 Επισκευές ηλεκτρονικών Η/Υ, 96 Δραστηριότητες για φυσική ευεξία)

Παρατήρηση: Απαιτείται προσεκτική και λεπτομερής μελέτη σχετικά με την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας, τη συνάφεια με τις σπουδές και την επιλογή των ΚΑΔ.

Αντικείμενο επιδότησης αποτελούν οι παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες

 • Λειτουργικές δαπάνες: Ενοίκια, λογαριασμοί ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κτλ, έως 60% του συνολικού Π/Υ
 • Αμοιβές τρίτων: Λογιστικές, Νομικές, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτισης, έως 20% του συνολικού Π/Υ
 • Δαπάνες προβολής: Προβολή, Δικτύωση, Συμ. σε εκθέσεις κτλ, έως 10% του συνολικού Π/Υ
 • Δαπάνες για Αναλώσιμα, έως 15% του συνολικού Π/Υ
 • Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου, έως 30% του συνολικού Π/Υ
 • Μισθολογικό κόστος, έως 12.000€
 • Αποσβέσεις παγίων, έως 20% του συνολικού Π/Υ
 • Αγορά / Χρηματοδοτική Μίσθωση / Διαμόρφωση χώρου μικρής κλίμακας, έως 40% του συνολικού Π/Υ με υποχρέωση διατήρησης για 3 έτη

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεταιμεταξύ 5.000€ και 25.000€. Στα συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων το ανώτατο όριο ανέρχεται σε40.000€ και 3 ατόμων σε 50.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού  Προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η διάρκεια υλοποίησης θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις 24 μήνες και δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Ισχύον χρονοδιάγραμμα για υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης: 08/03/2016 – 15/04/2016 10/05/2016 κατόπιν παρατάσεως.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.