Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ πριν από την 31/12/2015 και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 0,5ΕΜΕ.

με τους παρακάτω βασικούς περιορισμούς:

  • Να μην ανήκουν σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής (π.χ. franchising κτλ)
  • δεν είναι επιχειρήσεις του δημοσίου ή επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες συνοπτικά ανήκουν στους τομείς:

  • Μεταφορά (49.39, 50.1, 50.3  χερσαίες και πλωτές μεταφορές που σχετίζονται με τον τουρισμό)
  • Υπηρεσίες Τουρισμού (55 Ξενοδοχεία, καταλύματα και κατασκηνώσεις)
  • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77 δραστηριότητες ενοικίασης και μίσθωσης που σχετίζονται με τον τουρισμό, 79 δραστηριότητες ταξιδιωτικών γραφείων και συναφή, 82 οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων)
  • Εκπαίδευση (85 εκμάθηση θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων & ιππασίας)
  • Τέχνες (93 διάφορες αθλητικές και καλλιτεχνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό)

Παρατήρηση: δεν επιδοτείται η ίδρυση νέας τουριστικής μονάδας, ωστόσο δεν αποκλείεται η αύξηση δυναμικότητας σε υφιστάμενη.

Αντικείμενο επιδότησης αποτελούν οι παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες με τα αντίστοιχα όρια.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15.000€ και 150.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να ανέλθει σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Η διάρκεια υλοποίησης θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις 24 μήνες και ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η 11/02/2016.

Ισχύον χρονοδιάγραμμα για υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης: 29/03/2016 – 17/05/2016.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.