Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων Από Tην Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την χορήγηση μη επιστρεπτέας ενίσχυσης.

 

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των Δικαιούχων της Δράσης

 1. Ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (Ε3) να ανήκει στους παρακάτω, εξαιρουμένων κάποιων που ελέγχονται κατά περίπτωση:
 • 10 : Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • 20 : Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • 30 : Χώροι κατασκήνωσης,  εγκαταστάσεις  για  οχήματα  αναψυχής  και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • 90 : Άλλα καταλύματα
 • 39.3 : Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών
 • 11.1 : Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς
 • 11.2 : Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
 • 12.1 : Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 1. Η έναρξη εργασιών τους να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 31.12.2020
 2. Να έχουν τουλάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019
 3. Ο κύκλος εργασιών να είναι μειωμένος κατά 30% στο 2020 σε σχέση με το 2019
 4. Να διαθέτουν Άδεια λειτουργίας ή Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας (προσαρμόζεται κατά περίπτωση)
 5. Να είναι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ

Βασικές προϋποθέσεις των Δικαιούχων της Δράσης

 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137). (Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας)
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Ύψος επιχορήγησης

Η αναλογούσα επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 5% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019 για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ της κατηγορίας 55 και 2,5% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019 για τις επιχειρήσεις με οποιοδήποτε άλλο επιλέξιμο ΚΑΔ με ανώτερο τις 400.000€.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Η προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί στο διάστημα 1-4-2021 έως 31-12-2021 στους παρακάτω κωδικούς:

 

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α

των εντύπων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των  παραπάνω τεσσάρων κωδικών.

Η επιχείρηση θα πρέπει στο έτος 2021 να απασχολήσει προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη υποβολών την Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 17:00.

Διαδικασία προγράμματος

 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης
 • Έλεγχος δικαιολογητικών & τυπικών προϋποθέσεων από φορέα
 • Ένταξη των επιχειρήσεων
 • Καταβολή επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε
 • Υποβολή αιτήματος επαλήθευσης (το αργότερο έως 28/2/2022) – Πιστοποίηση πλήρωσης των υποχρεώσεων ανάλωσης κεφαλαίου / δημοσιότητας κτλ
 • Έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Άμεσα για προ αξιολόγηση

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
 2. Άδεια λειτουργίας / Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) /Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις (εφόσον δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας)
 3. Ε3 έτους 2019
 4. Εκτύπωση Βιβλίων για προσδιορισμό κύκλου εργασιών 2020 (συγκεντρωτικά)

 

Για σύνταξη της πρότασης

Α. Για το δικαιούχο

 1. Εκτύπωση στοιχείων φυσικού προσώπου από taxisnet (για ατομικό επιχειρηματία ή/και νόμιμο εκπρόσωπο)
 2. Εκτύπωση δηλωμένων επαγγελματικών λογαριασμών από την ΑΑΔΕ με επισήμανση σε ποιον θέλουμε να κατατεθεί η επιχορήγηση
 3. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 2019 για επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας
 4. ΕΜΕ 2019 (από πρόγραμμα μισθοδοσίας)

Β. Εφόσον η επιχείρηση ή οι μέτοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι συμμετέχουν ή διοικούν άλλες επιχειρήσεις απαιτείται επιπλέον

 1. Εκτύπωση από taxisnet Φυσικού ή Νομικού προσώπου και Επιχείρησης
 2. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 2019 για επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας ή Ε3 2019 για Β΄ κατηγορίας
 3. ΕΜΕ 2019 (από πρόγραμμα μισθοδοσίας)

Γ. Επιδοτήσεις (εφόσον λήφθηκαν επιδοτήσεις για τα παρακάτω απαιτούνται)

 1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: Εκτυπώσεις των αιτημάτων από το https://www.aade.gr/mybusinesssupport (όσα εγκρίθηκαν)
 2. Επιδότηση τόκων: Τα email που απέστειλαν οι τράπεζες με την επισήμανση ποια τράπεζα αφορούν
 3. Πιθανές λοιπές επιδοτήσεις λόγω covid (π.χ Περιφέρειακά)

Τα παραπάνω απαιτούνται και για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις εφόσον υπάρχουν

Λοιπά Δικαιολογητικά Υποβολής

Επιπλέον των ανωτέρω θα ετοιμαστούν και θα σταλούν για υπογραφές τα απαιτούμενα έγγραφα / δηλώσεις κτλ