Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των Δικαιούχων της Δράσης

 1. Ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (Ε3) να ανήκει στους παρακάτω και στις υποκατηγορίες τους

 • 13.10 : Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • 13.10.01 : Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 13.10.02 : Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 11 : Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
 • 11.10 : Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
 • 11.10.01 : Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
 • 11.10.02 : Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
 • 11.10.03 : Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
 • 11.10.04 : Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 11.10.05 : Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ
 • 29.11.06 : Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
 • 29.19.00 : Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
 • 29.19.05 : Υπηρεσίες παιδότοπου

Δεν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ ο 93.13.10.03 : Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή

 1. Η έναρξη εργασιών τους να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 01.01.2020

 2. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (Άδεια λειτουργίας, Γνωστοποίηση κτλ)

 3. Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ

Βασικές προϋποθέσεις των Δικαιούχων της Δράσης

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137). (Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας)
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Ύψος επιχορήγησης

Η αναλογούσα επιχορήγηση ανέρχεται σε οριζόντιο ποσοστό 25% των συνολικών δηλωθέντων εξόδων, άθροισμα των ποσών των πεδίων 581, 585 και 587 του Ε3 του έτους 2019, με ανώτερο τις 18.000€.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Η επιδότηση θα πρέπει να αναλωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη υποβολών τη Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 15:00.

Διαδικασία προγράμματος

 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης
 • Έλεγχος δικαιολογητικών & τυπικών προϋποθέσεων από φορέα
 • Ένταξη των επιχειρήσεων
 • Καταβολή επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε
 • Υποβολή αιτήματος επαλήθευσης (εντός 60 ημερολογιακών ημερών, αφού παρέλθουν 6 μήνες από την απόφαση ένταξης)
 • Έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Άμεσα για προ αξιολόγηση

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ)
 2. Ε3 έτους 2019
 3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ

 Για σύνταξη της πρότασης

Α. Για το δικαιούχο

 1. Εκτύπωση στοιχείων φυσικού προσώπου από taxisnet (για ατομικό επιχειρηματία ή/και νόμιμο εκπρόσωπο)
 2. Εκτύπωση δηλωμένων επαγγελματικών λογαριασμών από την ΑΑΔΕ με επισήμανση σε ποιον θέλουμε να κατατεθεί η επιχορήγηση
 3. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 2019 για επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας
 4. ΕΜΕ 2019 (από πρόγραμμα μισθοδοσίας)

Β. Εφόσον η επιχείρηση ή οι μέτοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι συμμετέχουν ή διοικούν άλλες επιχειρήσεις απαιτείται επιπλέον

 1. Εκτύπωση από taxisnet Φυσικού ή Νομικού προσώπου και Επιχείρησης
 2. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης 2019 για επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας ή Ε3 2019 για Β΄ κατηγορίας
 3. ΕΜΕ 2019 (από πρόγραμμα μισθοδοσίας)

Γ. Επιδοτήσεις de minimis (εφόσον λήφθηκαν) την τελευταία 3ετία (2019, 2020, 2021)

Τα παραπάνω απαιτούνται και για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις εφόσον υπάρχουν

Λοιπά Δικαιολογητικά Υποβολής

Επιπλέον των ανωτέρω θα ετοιμαστούν και θα σταλούν για υπογραφές τα απαιτούμενα έγγραφα / δηλώσεις κτλ

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τρίτη 12/10/2021