“Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” Νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

 

Σκοπός καθεστώτος ενίσχυσης

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Διάστημα υποβολών προτάσεων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και λήξη η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός καθεστώτος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2019 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ.

 

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

1.  Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. Κατά την έννοια του άρθρου 2 του Παραρτήματος I του Γ.Α.Κ.:
(α) Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
(β) Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.

Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές,

2. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

  • Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού και μπορεί να καλύπτεται με ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση
  • Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν πρέπει να περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

3. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων που ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα

  • μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
  • πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

4. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης που συνίσταται εναλλακτικά σε

  • Δημιουργία νέας μονάδας
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
  • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ισχύει ότι για το σύνολο του Αναπτυξιακού Νόμου. Υπαγόμενα και Εξαιρούμενα Επενδυτικά Σχέδια

Επιλέξιμες επενδύσεις Στο καθεστώς περιλαμβάνεται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων:

1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

3. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

και δύο κατηγορίες δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων και συγκεκριμένα:

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ,

2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Αναλυτικά παρατίθενται οι Επιλέξιμες Δαπάνες στο πλαίσιο του Νόμου

Είδη και ύψη ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδότησης μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως προσδιορίζονται από τον ΧΠΕ.

Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Εξαίρεση αποτελούν οι Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (άρθρο 12) για τις οποίες το συγκεκριμένο ποσοστό ορίζεται επίσης σε 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ ορίζεται σε ποσοστό 50% και ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,
Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ορίζεται στο 100% και ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.