Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για την αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. & προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων Τ.Π.Ε

Δικαιούχοι της Δράσης

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, επομένως:

  • Εργαζόμενοι < 50
  • Ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού < 10 εκατ. ευρώ.

Βασική Προϋπόθεση Συμμετοχής

  • τουλάχιστον δύο κλειστές (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017)

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών δύναται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αφορούν σε εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης (ERP, CRM, HRMS, Logistics, κ.α.), ευφυή συστήματα μεταφορών, εφαρμογές GIS, εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα), εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές ασφάλειας, ψηφιακή υπογραφή, αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας (remote, κ.α.), βασικά ηλεκτρονικά συστήματα (τηλεφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, wifi κ.α.), συνοδευτικό υλικό για την λειτουργία των ανωτέρω (Hardware).

Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα όπου παρουσιάζονται και τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης

Επισημάνσεις 

Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν έως τρεις προμηθευτές.

Οι δαπάνες που καταχωρούνται στο επενδυτικό σχέδιο είναι δεσμευτικές ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο και δε δύναται να τροποποιούνται. Αλλαγές δαπανών με νέες εφόσον ικανοποιούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης
  • εντάσσονται στην ίδια υποκατηγορία δαπανών
  • έχουν την ίδια περιγραφή και χρήση
  • έχουν παρόμοια ή καλύτερα χαρακτηριστικά
  • υποβάλλονται στο ίδιο ή σε μικρότερο, σε σχέση με το εγκεκριμένο κόστος δαπάνης

Ποσοστά Ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 100% για όλες τις κατηγορίες δαπανών

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (16-05-2019).


Περίοδος Υποβολής

Έναρξη Υποβολών: 04 Ιουνίου 2019

Λήξη Υποβολών: 05 Ιουλίου 2019