Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Σκοπός του προγράμματος είναι η ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών (μη μισθωτούς).

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης ή
 • ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι την 11.02.2016 είχαν ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα (έσοδα από Παροχή υπηρεσιών >75% των συνολικών εσόδων για το 2015). ΠΡΟΣΟΧΗ: με την τροποποίηση της 21/3/16 οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδιο μαζί με κάποιον εταίρο, για διαφορετικό αντικείμενο από το υφιστάμενο και να κάνουν διακοπή την ατομική τους επιχείρηση

με τους παρακάτω βασικούς περιορισμούς:

 • Καμία έγκριση για επιδότηση από 01.01.2012 και έπειτα (εξαιρείται η κατάρτιση)

Επιλέξιμη προς ίδρυση νομική μορφή της επιχείρησης: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν.4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Ειδικά οι άνεργοι μπορούν να συστήσουν και ατομική επιχείρηση.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες συνοπτικά ανήκουν στους τομείς:

 • Ορυχεία και Λατομεία (07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων, 08 Λοιπά, 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες)
 • Μεταποίηση (10 Τρόφιμα, 11 Ποτοποιία, 13 Κλωστοϋφαντουργικές ύλες, 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης, 15 Βιομηχανία δέρματος, 16 ξύλου, 17 Χαρτοποιία, 18 εκτυπώσεις – αναπαραγωγές, 20 Παραγωγή χημικών, 21 Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικά και πλαστικά, 23 μη μεταλλικά ορυκτά, 24 βασικά μέταλλα, 25 μεταλλικά προϊόντα, 26 Η/Υ και συναφή, 27 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 28 Μηχανήματα και εξοπλισμοί, 29 οχήματα, 30 εξοπλισμός μεταφορών, 31 έπιπλα, 32 άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες)
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (35)
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (36, 37, 38 39)
 • Κατασκευές (41, 42, κατασκευαστικές υπηρεσίες – τεχνικά έργα πολιτικού μηχανικού)
 • Μεταφορά και αποθήκευση (49 χερσαίες μεταφορές, 50 πλωτές μεταφορές, 51 αεροπορικές μεταφορές, 52 αποθήκευση, διακίνηση, πρακτόρευση, 53 Ταχυδρομικές – ταχυμεταφορικές δραστηριότητες)
 • Ενημέρωση και Επικοινωνία (58 εκδοτικές δραστηριότητες, 59 παραγωγές κιν εικόνας – ήχου κτλ, 60 δραστηριότητες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, 61 τηλεπικοινωνίες, 62 προγραμματισμός Η/Υ, 63 υπηρεσίες πληροφορίας)
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (71 Υπηρεσίες Μηχανικών, 72 Έρευνα και ανάπτυξη, 73 γραφιστικές υπηρεσίες, 74 Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77 δραστηριότητες ενοικίασης και μίσθωσης, 82 Υπηρεσίες συσκευασίας)
 • Δημόσια Διοίκηση και άμυνα (84.1 Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες)
 • Εκπαίδευση (85.5 Πολιτιστική εκπαίδευση)
 • Υγεία (86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, 87 Δραστηριότητας βοήθειας  με παροχή καταλύματος, 88 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας)
 • Τέχνες (90 Δημιουργικές δραστηριότητες, 91 Πολιτιστικές δραστηριότητες)

Παρατήρηση: Απαιτείται προσεκτική και λεπτομερής μελέτη σχετικά με την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας και την επιλογή των ΚΑΔ.

Αντικείμενο επιδότησης αποτελούν οι παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες 

 • Λειτουργικές δαπάνες: Ενοίκια, λογαριασμοί ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κτλ, έως 60% του συνολικού Π/Υ
 • Αμοιβές τρίτων: Λογιστικές, Νομικές, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτισης, έως 8% του συνολικού Π/Υ
 • Δαπάνες προβολής: Προβολή, Δικτύωση, Συμμετοχή σε εκθέσεις κτλ, έως 15% του συνολικού Π/Υ
 • Αποσβέσεις παγίων, έως 30% του συνολικού Π/Υ
 • Αγορά / Χρηματοδοτική Μίσθωση / Διαμόρφωση χώρου μικρής κλίμακας, έως 40% του συνολικού Π/Υ με υποχρέωση διατήρησης για 3 έτη
 • Δαπάνες για Αναλώσιμα, έως 15% του συνολικού Π/Υ
 • Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου, έως 30% του συνολικού Π/Υ
 • Μισθολογικό κόστος για νέα ή νέες θέσεις εργασίας, έως 24.000€
 • Δαπάνες για κατοχυρώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, έως 20% του συνολικού Π/Υ

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ15.000€ και 60.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η διάρκεια υλοποίησης θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις 24 μήνες και δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Ισχύον χρονοδιάγραμμα για υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης: 17/03/2016 – 27/04/2016 24-05-2016κατόπιν παρατάσεως.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.