ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
• δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
• υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).
Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς με βασικό στόχο τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων με βασικό στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.
Δικαιούχοι και Ανώτεροι συνολικοί Π/Υ ανά παρέμβαση
Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
Ο ανώτερος Π/Υ διαμορφώνεται ανάλογα με το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ως εξής:
200.000,00 € για μία επιχείρηση
350.000,00 € για δύο επιχειρήσεις
450.000,00 € για τρείς επιχειρήσεις
500.000,00 € για περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:
• Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
• Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
Με ανώτερο Π/Υ: 1.000.000,00 €
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
Με ανώτερο Π/Υ: 2.000.000,00 €
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων – έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.
Ποσοστά Επιδότησης
Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται με βάση το είδος των δράσεων, το μέγεθος των επιχειρήσεων και την παρέμβαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορεί να ανέλθει έως και 80% του επιλέξιμου Π/Υ για τις μικρές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.
 
Κριτήρια αξιολόγησης
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)
Περίοδος υποβολής προτάσεων
Ισχύον χρονοδιάγραμμα για υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης: 23/3/2017 – 15/06/2017 (κατόπιν 2ης παρατάσης).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πιέζοντας εδώ.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υπάρχει εδώ.