Σκοπός καθεστώτος ενίσχυσης
Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
Διάστημα υποβολών προτάσεων
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 και διαρκεί έως την 31 Μαίου 2017 κατόπιν παρατάσεως ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.
Συνολικός Προϋπολογισμός καθεστώτος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
1. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
  • Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού και μπορεί να καλύπτεται με ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση
  • Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν πρέπει να περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).
2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων που ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα
  • Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) εκατομμυρίων ευρώ ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.
3. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης που συνίσταται εναλλακτικά σε
  • Δημιουργία νέας μονάδας
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
  • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ισχύει ότι για το σύνολο του Αναπτυξιακού Νόμου. Αναλυτικά πληροφορίες παρατίθενται εδώ.
Επιλέξιμες επενδύσεις
Στο καθεστώς περιλαμβάνεται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων:
1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αναπτυξιακό Νόμο και παρατίθενται εδώ.
Είδη και ύψη ενίσχυσης
Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 22 του N. 3894/2010 (Α΄ 204), όπως ισχύει, χωρίς τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό διαδικασίες υπαγωγής. Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν μπορούν να κάνουν χρήση καμίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθμίσεων του N. 3894/2010, όπως ισχύει.
α) του κινήτρου της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έως την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.Κ. ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
ή εναλλακτικά
β) της φορολογικής απαλλαγής σε ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης και έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.