Ένταξη έργων

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Έχει εκδοθεί το σύνολο των αποφάσεων ένταξης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι οποίες λόγω των διαφορετικών πηγών άντλησης της χρηματοδότησης διαχωρίζονται σε μια Κεντρική και Περιφερειακές.

Απόφαση ένταξης

Αποφάσεις ένταξης Περιφερειών