Επιχειρούμε Έξω

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση: «Επιχειρούμε ‘Εξω» μέχρι την Παρασκευή 20
Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00:00.