ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΚΜ

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολών

Ανακοινώθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020  μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00