Νέα παράταση

του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν.4399/16

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) του ν.4399/16 παρατείνεται εκ νέου έως την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.