Ενίσχυση Ανέργων Για Αυτοαπασχόληση Και Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων Που Θα Δραστηριοποιηθούν Στους Τομείς Προτεραιότητας Της Ris3 Στην ΠΚΜ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Δευτέρα 15/11/2021

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (01/09/2021)
 • Να έχουν γεννηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955
 • Η αυτοαπασχόληση να αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
 1. Αγροδιατροφικός Τομέας
 2. Τουρισμός
 3. Υλικά και Κατασκευές
 4. Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 6. Τεχνολογίες Ενέργειας
 7. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 8. Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Δευτέρα 15/11/2021

e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τετάρτη 29/09/2021

 • ΚΑΔ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ (47 και Αναλυτικοί αυτού) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα
 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί από 1/10/2019 έως και 25/06/2021
 • Μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τετάρτη 29/09/2021

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων Από Tην Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τετάρτη 29/09/2021

 • Έναρξη εργασιών έως 31.12.2020
 • Τουλάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019
 • Κύκλος εργασιών 2020 μειωμένος τουλάχιστον 30% σε σχέση με τον Κύκλο εργασιών 2019
 • Η επιχείρηση θα πρέπει στο έτος 2021 να απασχολήσει προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τετάρτη 29/09/2021

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τρίτη 12/10/2021

 • Έναρξη εργασιών έως 01.01.2020
 • Επιλέξιμοι ΚΑΔ:
  • 93.13.10 / 93.13.10.01 / 93.13.10.02
  • 93.11 / 93.11.10 / 93.11.10.01 / 93.11.10.02 / 93.11.10.03 / 93.11.10.04 / 93.11.10.05
  • 93.29.11.06 / 93.29.19.00 / 93.29.19.05
 • Δεν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ ο 93.13.10.03
 • Από το Ε3 2019: (581+585+587) ≥ 4.000€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τρίτη 12/10/2021