Αντικείμενα πιστοποιημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Θεματικών Συμβούλων του ΕΟΜΜΕΧ για τα παρακάτω αντικείμενα:

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1.1. Στρατηγική

1.1.1. Καθορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

1.1.2. Διαφοροποίηση επιχειρηματικής δράσης / προϊόντων

1.1.3. Συγχωνεύσεις και εξαγορές

1.2. Επιχειρηματικός σχεδιασμός

1.3. Προγραμματισμός δράσης

1.4. Έλεγχος αποτελεσματικότητας διοίκησης

 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

2.1. Οργανωτική δομή

2.2. Οργανωτική ανάπτυξη

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

3.1. Διαχείριση έργου

3.2. Διαχείριση προγράμματος

3.3. Αξιολόγηση έργου

3.4. Αξιολόγηση προγράμματος

3.5. Μελέτες σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών

3.6. Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών

 

4. ΜΑΡΚΕΤING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1. Στρατηγική και πολιτικές marketing

4.2. Έρευνες αγοράς

4.3. Πρόγραμμα marketing

4.4. Πρόγραμμα πωλήσεων

 

5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

5.1. Επιλογή προσωπικού

5.2. Προγραμματισμός και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

5.4. Συστήματα αξιολόγησης προσωπικού

5.5. Συστήματα αμοιβών προσωπικού

 

6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6.1. Εκτιμήσεις αξίας εταιρειών

6.2. Χρηματοδοτικά προγράμματα (ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης)

6.3. Προγράμματα μείωσης κόστους

6.4. Συμβουλές επενδύσεων

6.5. Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού – παθητικού

6.6. Αξιολόγηση δαπανών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού

 

7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7.1. Μελέτη, αξιολόγηση και γενικός σχεδιασμός συστημάτων και διαδικασιών

7.3.3. Σύστημα ταμειακού προγραμματισμού

7.3.4. Σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων

7.3.5. Σύστημα προμηθειών

 

9. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

9.2. Σχεδιασμός εντύπων, βιβλίων και περιοδικών

9.3. Εξοικονόμηση ενέργειας

9.6. Συμβουλευτική Υγιεινής & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας

9.7. Πιστοποίηση προϊόντων

9.8. Εφαρμοσμένη & βιομηχανική έρευνα

9.9. Βελτίωση προϊόντων – Ανάπτυξη νέων προϊόντων