e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

 

Ωφελούμενοι της Δράσης

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, θα ελεγχθεί σε σχέση με το Παράρτημα Χ της προκήρυξης) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους

 

Προϋπολογισμός έργων  

 

Περίπτωση Α: Επιχειρήσεις που δεν είχαν e-shop πριν την 18/3/2020

Η συνολική επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει στις 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Ποσό 1.500,00€ μπορεί αν αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού

Περίπτωση Β: Επιχειρήσεις που είχαν e-shop πριν την 18/3/2020

Δύναται να αναβαθμιστεί το υφιστάμενο κατάστημα με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00€.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Το έργο πρέπει να υλοποιηθεί εντός 6 μηνών από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης

Περίοδος υποβολών

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Παρασκευή 09/07/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29/09/2021 ώρα 15:00.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα) και έως 1.500€

 1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό

 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

 

Παρατήρηση

Πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάθεση της πρότασης

 1. Στοιχεία Μητρώου – Νομικού Προσώπου
 2. Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης
 3. Στοιχεία Μητρώου – αναλυτικά στοιχεία του υποκαταστήματος σε περίπτωση υποκαταστήματος με κύρια Δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ*
 5. Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis*
 6. Έντυπο Ε3 2019
 7. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020
 8. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2019
 9. Υ.Δ . Εξόδων για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ
 10. Στην περίπτωση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτύπωση (print screen) του ηλεκτρονικού καταστήματος με εμφανή την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού (url)

 

Γενικά στοιχεία για την επιχείρηση και για τυχόν συνδεδεμένες / συνεργαζόμενες

Α. Πληροφορικά στοιχεία για ατομικούς επιχειρηματίες, εταίρους / μετόχους και εκπροσώπους και φορείς (που υποβάλλουν πρόταση ή συνδεδεμένους)

 1. Εκτύπωση στοιχείων Νομικού προσώπου από taxisnet
 2. Εκτύπωση στοιχείων φυσικού προσώπου από taxisnet
 3. Μετοχική Σύνθεση (εφόσον πρόκειται για ΑΕ)

Β. Οικονομικά στοιχεία για φορέα ή συνδεδεμένες / συνεργαζόμενες

 1. Ε3 2018 – 2019
 2. Ισολογισμός 2018 – 2019
 3. ΕΜΕ: 2018 – 2019

Γ. Επιχορηγήσεις

Επιδοτήσεις (αποφάσεις ένταξης) που έχει λάβει η επιχείρηση ή και οι συνδεδεμένες κατά τα έτη 2019 – 2020 – 2021 βάσει καθεστώτος deminimis

(*) θα συμπληρωθούν από εμάς μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων