Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών.

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις όπου μέχρι τις 31/12/2021 έχουν κλείσει δύο οι περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις,
 • Νέες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο
  διαχειριστικές χρήσεις.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται στη Ελληνική επικράτεια και σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/2021
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή τη αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 25% της ιδιωτικής συμμέτοχης του επενδυτικού σχεδίου
 • Να είναι συμβατές με το μοντέλο Βιομηχανίας 4.0. (Τεχνητή νοημοσύνη, Τεχνολογίες Έξυπνης Μεταποίησης, Ρομποτική)
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

Βασικά σημεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με βάση:

 • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Διετίας)
 • Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων
 • Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών (Διετίας)
 • Μεταβολές στη διαφορά εισροών – εκροών (έτους 2021)