Ανοιχτές Προκυρήξεις
Προγράμματα προς υλοποίηση
ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ψηφιακά εργαλεία