Η δράση στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η ανταπόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η
  Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Να υποβληθεί μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των άνω περιοχών
 • Να εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες λειτουργίας
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά Διαθέσιμων Κεφαλαίων σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ
 • Να περιέχονται δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%
 • Να πληρείται το σύνολο των υπόλοιπων τυπικών προϋποθέσεων όπως εξειδικεύονται στην πρόσκληση
 • Η πρόταση να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 65 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023 για νέα επιχείρηση).
 • Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.