Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01η Ιανουαρίου 2021