Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Πρωτογενής γεωργική παραγωγή των ΜΜΕ (έως 500.000€ επιχορήγηση)
 • Μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων (σε γεωργικά προϊόντα)
 • Συνδυασμός των ανωτέρω για καθετοποιημένη μονάδα εντός της ίδιας Περιφέρειας
 • Στην παρούσα προκήρυξη δεν παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης των
  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Επιλέξιμες Νομικές μορφές δικαιούχων

Υφιστάμενες ή υπο σύσταση εταιρείες και συνεταιρισμοί.
Για τις Ατομικές επιχειρήσεις το ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Μη επιλέξιμοι Δικαιούχοι

 • Επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
 • Οι προβληματικές επιχειρήσεις,
 • Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:
    • Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
    • αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης,
 • Επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.