• Επιλέξιμες Δραστηριότητες
  Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής:
 • ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3)
  τουλάχιστον αστέρων
 • μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών
  (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που
  έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία
  υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με προϋποθέσεις:
 • στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου
 • αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών
  Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
  κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός
  χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή
  αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, (ν.
  4276/2014), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον
  αστέρων, (εξαιρούνται τα προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και
  εγκαταστάσεις)
 • Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά
 • φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
 • υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές ή παραμεθόριες
  περιοχές ή νησιά με έως 3.100 κατοίκους
 • κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών,
 • διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), (ν.
  4276/2014), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον
  αστέρων και υπό προϋποθέσεις
  Αναμένεται πλήρης κατάλογος με τους επιλέξιμους ΚΑΔ