Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Εξορυκτικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 07 & 08)
 • Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (ΚΑΔ 36.00.20.01)
 • Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων (ΚΑΔ 38.2)
 • Ανάκτηση υλικών (ΚΑΔ 38.3)
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και υπηρεσίες για διαχείριση αποβλήτων (ΚΑΔ 39)
 • Εκδοτικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 58)
 • Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».
 • Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ. (ΚΑΔ 86.10.13.01)
 • Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών (ΚΑΔ 87.20)
 • Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.
 • Υπηρεσίες βιβλιοθηκών (ΚΑΔ 91.01.11)
 • Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) (ΚΑΔ 11.10.03) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς
 • Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01) & Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.

Επιλέξιμες Νομικές μορφές δικαιούχων

Υφιστάμενες εταιρείες και συνεταιρισμοί

Δεν υπάγονται υπό σύσταση εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις

Μη επιλέξιμοι Δικαιούχοι

 • Επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
 • Οι προβληματικές επιχειρήσεις,
 • Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησηςενίσχυσης:
 • Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία
  πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
 • αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω
  επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την
  ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης,
 • Επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Κρίσιμα σημεία

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση είναι καταρχήν συγκριτική και γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια