Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Μεταποίηση (εξαιρείται η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε γεωργικά προϊόντα)
 • Εφοδιαστική αλυσίδα – logistics (ΚΑΔ: 52.29.19.03)

Επιλέξιμες Νομικές μορφές δικαιούχων

Υφιστάμενες ή υπο σύσταση εταιρείες και συνεταιρισμοί – εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις

Μη επιλέξιμοι Δικαιούχοι

 • Επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),
 • Οι προβληματικές επιχειρήσεις,
 • Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησηςενίσχυσης:
 • Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία
  πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
 • αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω
  επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την
  ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης,
 • Επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Κρίσιμα σημεία

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση είναι καταρχήν συγκριτική και γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια