1. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

2. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022 και παραμένουν ενεργές

3. Οι ΚΑΔ δραστηριοποίησης δεν εμπίπτουν σε εξαιρέσεις σύμφωνα με Παράρτημα της Πρόσκλησης (π.χ. πρωτογενής παραγωγή, εμπόριο υγρών καυσίμων κτλ)

4. Η απασχόληση που παρείχαν στο 2021 σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ

5. Διαθέτουν οποιαδήποτε αδειοδότηση απαιτείται με βάση τη δραστηριότητά τους

6. Να μην είναι σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης

7. Να μην εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης

8. Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017) που αφορά παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας